Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 51 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΗ διαδικασία οικονομικής συνεργασίας της ΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματικά και προσβάσιμ

Στις 17 Μαΐου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προτάσεις της για τις συστάσεις του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη σχετικά με τα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης για το 2017.

Αυτές οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της υγείας, παρέχονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του κύκλου συντονισμού της οικονομικής πολιτικής στην ΕΕ, του λεγόμενου «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου». Από την έναρξη της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, έχει διαπιστωθεί σε αρκετές χώρες η ανάγκη μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας. Φέτος, αρκετά κράτη μέλη έλαβαν συστάσεις για να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα υγείας τους ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προτεραιότητες δράσης όσον αφορά τα συστήματα υγείας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο καθορίζονται σε ετήσια βάση από τις ετήσιες επισκοπήσεις της ανάπτυξης. Οι προτεραιότητες αυτές αποτέλεσαν τη βάση μεταγενέστερων συστάσεων για μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας, στις οποίες δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική εξυγίανση κατά τα πρώτα στάδια και στην προοδευτική εφαρμογή μιας πιο ισορροπημένης προσέγγισης μεταξύ των δημοσιονομικών, κοινωνικών και υγειονομικών παραγόντων. Ο Arūnas Vinčiūnas, επικεφαλής του γραφείου του Επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δίνει περισσότερες εξηγήσεις.

Γιατί οι «ειδικές ανά χώρες συστάσεις για την υγεία» είναι σημαντικές για τη μελλοντική καλή υγεία των πολιτών της ΕΕ;

 

 

Τα συστήματα υγείας είναι πολύπλοκα και η καλή λειτουργία τους έχει καθοριστική σημασία για την καλή υγεία των πολιτών της ΕΕ. Λαμβανομένων υπόψη των μεταβαλλόμενων συνθηκών, τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε τα συστήματα υγείας να μπορούν να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών, καθώς και να εντοπίζουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση σημαντικών μελλοντικών προκλήσεων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού στον οποίον απευθύνονται. Η Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη μέλη στο έργο αυτό, παρέχοντας αναλύσεις και προβλέψεις και συνιστώντας μεταρρυθμίσεις με βάση συγκρίσιμα και αξιόπιστα στοιχεία.

 

Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις προτεραιότητας για το 2017;

Η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2017 παρουσιάζει τις κυριότερες οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους κατά τους προσεχείς μήνες. Στον τομέα της υγείας, οι πολιτικές πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και να ενισχύουν τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλισης μέσω μέτρων πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας προκειμένου να διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση σε αποδοτικές ως προς το κόστος υπηρεσίες υγείας και να προστατεύσουν τον πληθυσμό από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού λόγω προβλημάτων υγείας και συναφών δαπανών.

Πώς υποστηρίζει η ΕΕ τις μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας;

Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες που τους παρέχονται σε επίπεδο ΕΕ για να επιταχύνουν την υλοποίηση των βασικών μεταρρυθμίσεων που επισημαίνονται στις ανά χώρα συστάσεις οι οποίες απευθύνονται σε αυτά. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο τα μέσα που είναι διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να βοηθήσει, εάν χρειαστεί.

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις