Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 31 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του Υπουργειου Υγειας

ΘΕΜΑ: «Διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων»
Σχετ.:  1. Η υπ’ αρ. πρωτ. Y1ΓΠ.οικ.10946/28/ 1 /2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΚΘ-7ΩΨ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων».
2. Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου.
3. ΥΑ Γ5/22039/2825 (ΦΕΚ Β΄2915/2017): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής.

 
4. ΥΑ Γ1/20655/2897(ΦΕΚ Β΄1495/2015): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των κ.υ.α. 35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β΄/2010), 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/ Β΄/2011), 52167/4683 (ΦΕΚ 37/Β΄/2012) και 40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β΄/2013). 
5.        Το υπ’ αρ. πρωτ. Γ1/73134/9024/21-12-16 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με θέμα «Μεταφορά αίματος, πλάσματος και βιολογικού υλικού».
6. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΓΠ/04/1468/6-4-2016 έγγραφο του ΕΚΕΑ με το οποίο διαβιβάστηκε το από 18-3-2016 κείμενο περί όρων και προϋποθέσεων ασφαλούς μεταφοράς αίματος.  Δεδομένων των τροποποιήσεων του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διακίνηση των διαγνωστικών δειγμάτων, με την παρούσα επικαιροποιείται ως κατωτέρω η σχετ. 1 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. Το περιεχόμενο της εγκυκλίου παραμένει σε ισχύ με εξαίρεση τις διατάξεις αναφορικά με τα οχήματα για τη μεταφορά διαγνωστικών δειγμάτων. Με το άρθρο 55 του Ν.4368/2016 (σχετ.2) καταργήθηκε η παράγραφος 6 του άρθρου 19 του Ν.3534/2007 που προέβλεπε την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων με σκοπό τη μεταφορά αίματος, πλάσματος και βιολογικού υλικού. Σύμφωνα με το σχετ.5 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μεταφορές αίματος, πλάσματος ή βιολογικού υλικού μπορούν να διενεργούνται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές για λογαριασμό τρίτων (μεταφορικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις ταχυμεταφορών). Σε κάθε περίπτωση, για τη μεταφορά των εξαιρούμενων διαγνωστικών δειγμάτων αλλά και όλων των μολυσματικών ουσιών της κλάσης 6.2 δεν απαιτείται να χρησιμοποιούνται οχήματα πιστοποιημένα κατά ADR και δεν έχουν εφαρμογή άλλες διατάξεις της ADR που αφορούν σε προδιαγραφές οχήματος.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ     

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις