Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 25 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responsesΕΠΙΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

alt

Άρθρο 6
Παράταση δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης χώρων
Το άρθρο τέταρτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α` 76), αντικαταστάθηκε με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 4693/2020 (A’ 116), και παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4278/2020 (A’ 186) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Για χρονικό διάστημα έως την 28η.2.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, δύναται να διατάσσεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας και παρόχων υπηρεσιών υγείας, καθώς και ιδιωτικών νοσοκομείων και θεραπευτηρίων εν συνόλω, για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο.

2. Για χρονικό διάστημα έως την 28η.2.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διάδοσης κορωνοϊού, ο Υπουργός Υγείας δύναται με απόφασή του, να εντέλλεται την αναγκαστική δέσμευση στο Δημόσιο της χρήσης ολόκληρου ιδιωτικού θεραπευτηρίου ή νοσοκομείου καθώς και όλων των παρεπόμενων ιατρικών, νοσηλευτικών και βοηθητικών υπηρεσιών, για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19. Με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Υγείας, που κοινοποιείται στον νόμιμο εκπρόσωπο της δεσμευόμενης επιχείρησης, καθορίζεται το αναγκαίο χρονικό διάστημα της δέσμευσης και ανατίθενται στον οικείο Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία ανήκει γεωγραφικά της δεσμευόμενης επιχείρησης, η διοικητική διαχείριση όλων των κλινών του δεσμευόμενου νοσοκομείου, η διοικητική εποπτεία του προσωπικού που αναγκαστικά διαθέτει τις υπηρεσίες του για δημόσιο σκοπό, η διαχείριση της εισαγωγής ασθενών στο νοσοκομείο από άλλα δημόσια νοσοκομεία ή αναγκαστικά δεσμευμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια και νοσοκομεία, η μετακίνηση ήδη νοσηλευόμενων ασθενών και η εν γένει εποπτεία του εύρυθμου τρόπου λειτουργίας του αναγκαστικά δεσμευμένου νοσοκομείου. Από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Υπουργού Υγείας για την αναγκαστική δέσμευση και την ανάθεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων στον Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε, η Διοίκηση της επιχείρησης του δεσμευόμενου ιδιωτικού θεραπευτηρίου ή νοσοκομείου στερείται κάθε δικαιώματος διαχείρισης ή νόμιμης εκπροσώπησης έναντι παντός τρίτου ως προς τις οριζόμενες κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητες για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της αναγκαστικής δέσμευσης.3. Για χρονικό διάστημα έως την 28η.2.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, δύναται να διατάσσεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας ξενοδοχείων, ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, άλλων δημόσιων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και οποιουδήποτε φορέα εποπτείας της Γενικής Κυβέρνησης, για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο .

4. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιβολής των μέτρων αναγκαστικής δέσμευσης των παρ. 1 έως 3, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας ορίζονται ο τρόπος αποζημίωσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία εγκαταστάσεων, κλινών, δεσμευόμενων ιδιωτικών θεραπευτηρίων και νοσοκομείων, δομών, παρόχων υπηρεσιών υγείας, τυχόν κίνητρα και ωφελήματα, τυχόν εξαιρέσεις από την διαδικασία εφαρμογής των άρθρων 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), τυχόν αναστολή προθεσμιών για την καταβολή φόρων και εισφορών, καθώς και τυχόν φορολογικές ή ασφαλιστικές διευκολύνσεις της καθολικά δεσμευόμενης επιχείρησης της παρ. 2 για το χρονικό διάστημα της δέσμευσής της, η διαδικασία και ο χρόνος αποζημίωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ορίζονται ο τρόπος αποζημίωσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των αναγκαστικά δεσμευόμενων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών και παρόχων υπηρεσιών υγείας, πρόσθετη αποζημίωση, επιδόματα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 7
Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο
1. Για χρονικό διάστημα έως και την 28η.2.2021 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας, δύναται να παραχωρούνται στο Δημόσιο οι εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας, κλίνες αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών και εγκαταστάσεων, ο διοικητικός φορέας εποπτείας ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς από τον κορωνοϊό COVID-19 και έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 προς τον σκοπό αποφυγής της πλήρους αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ιδιωτικών παρόχων υγείας δύναται να διατίθενται άνευ αντιτίμου επιμέρους χώροι ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό προσωπικό, ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19. Η διάθεση των ανωτέρω διενεργείται με δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα, με αναφορά των χώρων του διατιθέμενου προσωπικού για τη λειτουργία τους και του χρονικού διαστήματος διάθεσής τους και τελεί υπό τον όρο της αποδοχής της διάθεσης από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας. Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας στο πλαίσιο της έγγραφης πράξης αποδοχής του, ορίζει το χρονικό διάστημα χρήσης της εγκατάστασης και του διατιθέμενου προσωπικού, τη σκοπούμενη χρήση του για τη νοσηλεία ασθενών ακόμα και κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην άδεια λειτουργίας του διατιθέμενου χώρου. Σε περίπτωση διάθεσης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών σε χώρο εκτός των χώρων του ιδιώτη παρόχου υπηρεσιών υγείας, και συγκεκριμένα σε χώρους δημόσιων νοσοκομείων πάσης φύσεως αναγκαστικά διατιθέμενους χώρους για την κάλυψη αναγκών νοσηλείας ασθενών από κορωνοϊό, η δήλωση διάθεσης πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης των διατιθέμενων εργαζομένων για την κατά τα ανωτέρω παρεχόμενη υπηρεσία, εκτός του χώρου εργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή το διατιθέμενο προσωπικό εξακολουθεί να μισθοδοτείται από τον ιδιώτη πάροχο για το χρονικό διάστημα παραχώρησής του για κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα, που αφορούν τον τρόπο αποζημίωσης των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας οι οποίοι διαθέτουν κατά τα ανωτέρω τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό τους για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας από την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, τον τρόπο διάθεσης των διατιθέμενων χώρων και διοίκησης του διατιθέμενου προσωπικού, τυχόν πρόσθετες παροχές προς το απασχολούμενο κατά τα ανωτέρω διατιθέμενο προσωπικό καθώς και κάθε συναφές προς τα ανωτέρω ζήτημα.

alt

 

Σύνδεση
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις