Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 10 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responses

Παρουσίαση

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.

Σκοποί της Ένωσης είναι:

α) Η μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των επιστημονικών επιδιώξεων και των ηθικών, κοινωνικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών.

β) Η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με σκοπό την ανύψωση της παρεχομένης στάθμης νοσηλείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

γ) Η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας.

δ) Η ανύψωση και ενίσχυση της πνευματικής και κοινωνικής στάθμης των μελών των Ενώσεων, που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της οργάνωσης διαλέξεων, μορφωτικών ή άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων (ανακοινώσεις επιστημονικές, δημοσιεύσεις κ.λπ.).

ε) Η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών της χώρας στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, η επιδίωξη εξεύρεσης και εφαρμογής μεθόδων οικονομικότερης λειτουργίας αυτών με την με κάθε νόμιμο τρόπο μείωση των κάθε είδους δαπανών τους, η ενθάρρυνση της ίδρυσης και της συμμετοχής των μελών της σε προμηθευτικούς, παραγωγικούς, καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς, η ίδρυση και λειτουργία σχολών εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού κλινικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

στ) Η εκπροσώπηση των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Οργανώσεων (Ενώσεων) – μελών της για την υπογραφή, ύστερα από διαπραγμάτευση, πάσης φύσεως συλλογικών συμβάσεων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, νοσοκομειακής περίθαλψης, διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων και κάθε μορφής παροχής υπηρεσιών υγείας με κάθε ασφαλιστικό ταμείο και φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Οι Ιδιωτικές Κλινικές:

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης

Επενδύουμε διαρκώς σε νέο Ιατροτεχνολογικο εξοπλισμό για να προσφέρουμε νέες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές μεθόδους στην αντιμετώπιση των ασθενειών

Ισχυρή παρουσία και συμμετοχή στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας με 15.000 κλίνες νοσηλείας και απασχόληση 20.000 εργαζομένων

Κτίζουμε το αύριο, οραματιζόμενοι ένα σύγχρονο σύστημα υγείας, υψηλής αποδοτικότητας, άμεσης ανταπόκρισης, ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες


Τελευταία νέα

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

10-5-2013
Στα πλαίσια της αναβάθμισης των προσφερομένων υπηρεσιών του Οργανισμού προς  τους  ασφαλισμένους  και  τους  συμβεβλημένους  παρόχους  υγείας, σας ενημερώνουμε, ότι από την 10/6/2013 ξεκινάει η πιλοτική λειτουργία της ηλεκτρονικής υποβολής αναλυτικών παραστατικών υγείας κλειστής περίθαλψης (eΔΑΠΥ κλειστής περίθαλψης).

Τα πληροφορικά συστήματα των παρόχων θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί προκειμένου  στο  εξής  οι  λογαριασμοί  να  υποβάλλονται  αποκλειστικά  μέσω ηλεκτρονικού αρχείου, του οποίου οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν ήδη αναρτηθεί στο site του ΕΟΠΥΥ. Το αρχείο αυτό είναι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο HL7.

Στη συνέχεια από 1/7/2013 θα ακολουθήσει η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας, με υποχρέωση υποβολών από τον Ιανουάριο 2013 όλων των ιδιωτών παρόχων υγείας κλειστής περίθαλψης, που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της ιστοσελίδας  του  ΕΟΠΥΥ  (www.eopyy.gov.gr  –  Εφαρμογές –  eΔΑΠΥ  Κλειστής Περίθαλψης)  στο  εξής  θα  υποβάλλουν  τους  λογαριασμούς  τους  μέσω internet.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΩΦΕΙΛΩΝ

13-5-2013
Από15/5/2013 οι πρώην συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας του ΟΠΑΔ, μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές), θα συνδέονται με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν και θα ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη της πορείας αποπληρωμής των απαιτήσεων του ΟΠΑΔ  πριν της ιδρύσεως του ΕΟΠΥΥ, και να εκτυπώσουν την πληροφορία, ώστε να προσέλθουν στην αντίστοιχη Περιφερειακη Διευθυνση του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικα, όπως αυτά αναφέρονται στην από 23/4/2013 ανακοίνωση του Οργανισμού. Συγκεκριμένα οι πάροχοι υγείας θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση τα παρακάτω :
1.   τη χειρόγραφα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής). Σε περίπτωση factoring συνυπογράφουν οι εμπλεκόμενοι, με εξαίρεση την Πειραιώςfactoring, η οποία θα συμπληρώσει μια υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τη σχετική ρύθμιση για το σύνολο των παρόχων 
2.την ασφαλιστική/φορολογική ενημερότητα.
3.τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά.
4.την εκτύπωση της πληροφορίας από το σύστημα, που δείχνει το ποσό των φορολογικών παραστατικών.
5.αντίγραφο τραπεζικού βιβλιαρίου στο οποίο να αναφέρεται ο ΙΒΑΝ.
Οι πάροχοι εκδώσει φορολογικό παραστατικό στο παρελθόν φορολογικό παραστατικό θα πληρωθούν σύμφωνα με την διαδικασία απόδοσης δαπάνης προσκομίζοντας επιπλέον, οι οποίοι έχουν διακόψει το επάγγελμα, θα πληρωθούν για τις οφειλές που είχαν. Οι οφειλές για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί:
1.μια Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν διακόψει και
2.βεβαίωση της διακοπής από την Εφορία.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου η διαδικασία απόδοσης των δικαιούμενων ποσών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία απόδοσης κληρονομικών.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Greek Medical Tourism Workshop


16-5-2013
Είσοδο στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Ρωσίας επιχειρούν να πραγματοποιήσουν κορυφαίες κλινικές της Ελλάδας αυτή την περίοδο, διαμορφώνοντας ειδικά πακέτα για την περίθαλψη Ρώσων ασθενών που επιθυμούν, μαζί με την οικογένεια τους, να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα και ταυτοχρονα επεμβάσεις και θεραπείες, προσδοκώντας ετσι στην διεύρυνση της πελατειακής τους βάσης, συμμετεχοντας στις εργασίες του Greek Medical Tourism Workshop, που ολοκληρώθηκαν στο ξενοδοχείο Ararat Park Hyatt Hotel, με την συμμετοχή Ιδιωτικών κλινικών και Κέντρων Αποκατάστασης Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι οποίες τελούσαν υπό την αιγίδα των Υπουργείων Τουρισμού και Εξωτερικών της Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία της Tourism Today και της Association of Tour operators of Russia ATOR.  
Προσήλθαν 105 facilitators, tour operators, travel agencies και εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιριών της Ρωσικής πρωτεύουσας και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 210 συναντήσεις B2B με τους συμμετέχοντες. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο ομογενής κοσμοναύτης που ύψωσε την Ελληνική σημαία στο διάστημα.
 
Την παραμονή παρατέθηκε δείπνο προς τιμή του Ρώσου Υφυπουργού Τουρισμού κου Εβγκενι Πισαρεβσκι, με την συμμετοχή των Προξενικών αρχών της Ελλάδος στην Ρωσία, του Διευθυντή και στελεχών του γραφείου του ΕΟΤ και Ελλήνων δημοσιογράφων, ανταποκριτών ΜΜΕ. Ο κος Πισαρεβσκι εξέφρασε αρχικά την άγνοια του για το υψηλό επίπεδο και τις δυνατότητες υπηρεσιών που παρέχουν τα Ιδιωτικά Θεραπευτήρια της Ελλάδος, δήλωσε την αγάπη του για την Ελλάδα και την αμέριστη συμπαράσταση του στην προσπάθεια για συνεργασία των 2 χωρών στο τομέα του ιατρικού τουρισμού.
Ο κ. Πισαρέβσκυ πρόσθεσε ότι η χώρα μας λόγω κλίματος, γαστρονομίας αλλά και πολιτισμικής γειτνίασης με τη Ρωσία μπορεί να κυριαρχήσει τα προσεχή έτη στην αγορά, εφόσον η αρχική προσπάθεια εισόδου της στην συγκεκριμένη εξειδικευμένη αγορά συνεχιστεί.
Η Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Tour Operators της Ρωσίας Maya Lomitdze υποστηρίξε στη συνεχεια ότι η Ελλάδα εμπλουτίζοντας το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της υποδηλώνει το ενδιαφέρον της για την επιμήκυνση της τουριστικής σαιζόν και την προσέλκυση τουριστών υψηλού βαλαντίου. Όπως τόνισε, η ρωσική αγορά που σχετίζεται με τον ιατρικό τουρισμό ανέρχεται σε 300.000 τουρίστες περίπου, με ετήσιο ρυθμό αύξησης κατά 20%.

Κατά την διάρκεια των εργασιών δόθηκε συνέντευξη τύπου κατά την οποία μίλησαν ο Πρέσβης Β΄, ο Εμπορικός ακόλουθος, ο Διευθυντής του γραφείου του ΕΟΤ και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών κλινικών, Ο οποίος στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στους πολιτικούς, πολιτισμικούς και θρησκευτικούς δεσμούς των δυο χωρών, στο υψηλό επίπεδο των ιδιωτικών Θεραπευτηρίων της Ελλάδας που είναι εφάμιλλο Ευρωπαϊκών, τον τελευταίας τεχνολογίας ιατρικό εξοπλισμό, στο υψηλού επιπέδου ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ανέλυσε τις δυνατότητες των ιδιωτικών κλινικών να προσφέρουν ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας σε συνδυασμό με τουριστικά πακέτα και εξέφρασε τέλος την πεποίθηση του ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η Ελλάδα θα αποτελεί έναν από τους κύριους προορισμούς του τουρισμού υγείας διεθνώς. Οι 20 δημοσιογράφοι Ρώσικων ΜΜΕ υπέβαλαν σωρεία ερωτήσεων για την ιδιωτική αλλά και την δημόσια υγεία στην Ελλάδα, ζητώντας διευκρινήσεις αλλά και τεκμηρίωση για την επιλογή της χώρας μας ως τόπου προορισμού του ιατρικού τουρισμού για τους Ρώσους πολίτες. Την παραμονή της εκδήλωσης αλλά και την ίδια ημέρα υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα στον τύπο της Ρωσικής πρωτεύουσας, σε sites αλλά και σε τηλεοπτικά κανάλια για τις εργασίες του Workshop.

Μετά την επιτυχία της εκδήλωσης ανανεώνουμε το ραντεβού μας το Φθινόπωρο, στοχεύοντας στην Ρωσική αγορά και στις πόλεις της Μόσχας, Κιέβου και Αγίας Πετρούπολης.

Τελειώνοντας επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις Προξενικές αρχές στην Μόσχα, τον Εμπορικό Ακόλουθο, τον Διευθυντή του γραφείου του ΕΟΤ για την Ρωσική Ομοσπονδία και τους Έλληνες ανταποκριτές των ΜΜΕ για την αμέριστη συμπαράσταση τους και την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχία των εκδηλώσεων μας.

Ραδιοφωνικες συνεντευξεις του Προεδρου της ΠΕΙΚ στον SUPER SPORT FM το Σαββατο 18-5-2013, στις 13,40, την Τεταρτη 22-5-2013 στο ATHENS INTERNATIONAL RADIO 104,4 FM του Δημου Αθηναιων και τηλεοπτικη στο ART Channel την Τριτη 21-5-2013 στις 10.40

 

Υπογραφη ενταλματος

10-5-2013
υπογραφτηκε σημερα το ενταλμα για τα νοσηλια Νοεμβριου 2012.

 

VOUCHER υγειας

9-5-2013
Συσκεψη πραγματοποιηθηκε σημερα στα γραφεια του ΕΟΠΥΥ, με την συμμετοχη εκπροσωπων της ΠΕΙΚ, του Ιατρικου Συλλογου Αθηνων και των Διαγνωστικων κεντρων, σχετικα με τον τροπο εφαρμογης στην πραξη του προγραμματος για την δωρεαν πραγματοποιηση διαγνωστικων εξετασεων σε δικαιουχους voucher υγειας, που ειχε ανακοινωσει πριν λιγες ημερες ο Υπουργος Υγειας και χρηματοδοτειται απο τα ΕΣΠΑ. Εγινε ανταλλαγη αποψεων και τις επομενες ημερες θα υπαρξουν ανακοινωσεις.

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΔΥΝΑΜΗ, ΕΛΠΙΔΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
το ΔΣ της ΠΕΙΚ

 

Σύστημα αναγγελίας εισιτηρίων – εξιτηρίων και διακομιδών νοσηλευομένων σε

13-5-2013
Στα πλαίσια ενεργοποίησης του συστήματος αναγγελίας νοσηλευομένων, μέσω διαδικτύου από το site του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη συνεργασία:
Από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2013 θα αναγγέλλονται οι νοσηλείες, που πραγματοποιούν οι ασφαλισμένοι, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από το site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr).
Από
αυτή την ημερομηνία και μετά καμία νοσηλεία δεν θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ (σε ασφαλισμένους,  σε Ιδιωτικές  Κλινικές),  εάν  δεν  έχει  αναγγελθεί  σε  πραγματικό  χρόνο εισόδου και εξόδου του ασφαλισμένου σε οποιαδήποτε Ιδιωτική Κλινική της χώρας.
Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική υπηρεσία αναγγελίας νοσηλευομένων θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό χώρο του ΕΟΠΥΥ στις 17-5-2013.
Για να μπορέσετε να αναγγείλετε ηλεκτρονικά τις νοσηλείες πρέπει πρώτα με τους κωδικούς eΔΑΠΥ που διαθέτετε να έχετε καταχωρήσει την δυναμικότητα κλινών χωριστά για κάθε κλινική του θεραπευτηρίου σας. Από την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στο site του ΕΟΠΥΥ.
Η  εκτύπωση του εξιτηρίου από το site του  ΕΟΠΥΥ, θα συνοδεύει τα  παραστατικά και  τα τιμολόγια,  τα  οποία κατατίθενται  στην  κατά  τόπους  Περιφερειακή  Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να αποδοθούν οι αντίστοιχες δαπάνες.
Επιπλέον η διαδικασία θα υποστηρίζεται μέσω διασύνδεσης των υφιστάμενων πληροφορικών συστημάτων με την ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ. Για το σκοπό αυτό θα αναρτηθούν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του  μηχανισμού, που  θα  υποστηρίξει την  αναφερόμενη διαδικασία.

 

Ανακοινωση του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

14/05/2013
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΤΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9/5/2013 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Η ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν.4152/2013) ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ.
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΩΝ

 

Greek Medical Tourism Workshop

13-5-2013
Στη Μοσχα μεταβαινουν αυριο Τριτη εκπροσωποι ιδιωτικων κλινικων για να λαβουν μερος στις εργασιες του Greek Medical Tourism Workshop που θα πραγματοποιηθουν στο κεντρικο ξενοδοχειο Ararat Hyatt με συναντησεις B2B. Αυριο Τριτη στις 20.00 θα παρατεθει δειπνο προς τιμην των Ρωσων Tour Operators στο Godunov restaurant.

 

Δημοσιευση Νομων

Δημοσιευτηκαν σε ΦΕΚ οι Νομοι 4116 και 4152(ΦΕΚ Α107) που αφορουν τον νεο Αναπτυξιακο Νομο, στον οποιο ενταχθηκαν οι Υπηρεσιες Υγειας και την αποπληρωμη ληξιπροθεσμων χρεων προς ασφαλιστικα ταμεια και δημοσιο σε 48 δοσεις.

 

Απαντηση σε σημερινο αρθρο του Ελευθερου Τυπου

10-5-2013
Σε σημερινο αρθρο της δημοσιογραφου κας Τσιλιμιγακη αναφερεται οτι η καθυστερηση πληρωμης των φαρμακοποιων οφειλεται στην πληρωμη των κλινικων οι οποιες δηθεν προηγουνται στις πληρωμες.
Για την αποκατασταση της αληθειας οφειλω να διευκρινησω οτι οι Φαρμακοποιοι εχουν εξωφληθει εως και το 60% των συνταγων του μηνος Ιανουαριου 2013, ενω οι κλινικες πληρωθηκαν την Μεγαλη Εβδομαδα το 90% των νοσηλιων του Οκτωβριου 2012 !!! ενω παραλληλα εχει καταστει ληξιπροθεσμο το 10% ολων των μηνων του 2012 και ταυτοχρονα δεν εχουν λαβει ουτε  1 Ευρω απο τα 535 εκατ. των ληξιπροθεσμων χρεων της περιοδου 2007-2011 τα οποια οι Φαρμακοποιοι εχουν πληρωθει πρωτοι και κατ΄εξαιρεση απο ολους τους παροχους υγειας.
Αυτα για την αποκατασταση της αληθειας.
Οι Ιδιωτικες Κλινικες, απο ολους τους παροχους του ΕΟΠΥΥ, πληρωνονται τελευταιες, μεταχειριση που δημιουργει υπονοιες για τυχον σκοπιμοτητες.
Εχουμε ζητησει κατ΄επαναληψη την ισοτιμη μεταχειριση ολων των παροχων και την ταυτοχρονη πληρωμη τους για το ιδιο χρονικο διαστημα.
Δυστυχως η προνομιακη μεταχειριση των Φαρμακοποιων συνεχιζεται υπο το κλιμα του εκβιασμου για απεργιακες κινητοποιησεις, λογικη που ειναι τελειως αντιθετη με αυτην του κλαδου των Ιδιωτικων Κλινικων για τους οποιους προεχει ο σεβασμος τους προς τους ασθενεις συναθρωπους μας.
Για την Πανελληνια Ενωση Ιδιωτικων Κλινικων
Γρηγορης Σαραφιανος
Προεδρος ΔΣ

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης

Αθήνα 30 Απριλίου 2013

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αναγκαζόμαστε να σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη δεινή θέση που έχουν περιέλθει πολλά από τα μέλη μας, που αποτελούν το σύνολο των ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα, λόγω της αδυναμίας του ΕΟΠΥΥ και των παλαιών ασφαλιστικών ταμείων να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους απέναντί μας.

Παρά τις επανειλημμένες εντολές σας και τις ανάλογες δηλώσεις για την εξόφληση των παλαιών οφειλών και τις προσπάθειες του Υπουργού Υγείας για την υλοποίηση των εντολών σας, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε εισπράξει ούτε ένα ευρώ (1€) έναντι των παλαιών οφειλών (μέχρι 31/12/21011). Ενώ ο Υπουργός Υγείας έχει ήδη προ πολλού ολοκληρώσει τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, τα ταμεία προφασιζόμενα πότε έλλειψη προσωπικού, πότε αυθαίρετες ερμηνείες της νομοθεσίας και πότε διαδικαστικά "προβλήματα", δεν προχωρούν στην  εξόφλησή μας.

Αλλά και για τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ μετά την 1/1/2012 τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Ήδη έχουν συσσωρευτεί νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εμάς πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να διαφαίνονται προοπτικές διόρθωσης. Η παντελής έλλειψη μηχανισμού για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των οφειλών του προς εμάς, σε συνδυασμό με τον κατά πολύ μεγαλύτερο όγκο υπηρεσιών που ουσιαστικά εκβιαστήκαμε να παρέχουμε προς τον ΕΟΠΥΥ, φοβόμαστε ότι πολύ σύντομα θα οδηγήσουν τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές του οργανισμού να ξεπεράσουν τις λεγόμενες σήμερα παλαιές (ως 31/12/2011). Και αυτό το στηρίζουμε σε δύο γεγονότα:

  1. Ο ΕΟΠΥΥ εξακολουθεί να εξοφλεί επιλεκτικά υποχρεώσεις του προς άλλους πάροχους και
  2. η διαδικασία που δείχνει να επιλέγεται για την εκκαθάριση των λογαριασμών μας είναι τόσο χρονοβόρα, που στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτή δεν θα αρχίσει πριν την παρέλευση τριετίας.

Δυστυχώς επιβεβαιώνονται οι παρατηρήσεις που είχαμε κάνει στον προηγούμενο Υπουργό Υγείας την περίοδο αρχικής οργάνωσης του ΕΟΠΥΥ, ότι με υλικά κατεδάφισης δεν είναι δυνατόν να κτίσεις καινούργιο κτίριο.

Επί πλέον ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει προχωρήσει στον συμψηφισμό των οφειλών μας σε ασφαλιστικά ταμεία και ΔΟΥ με τα οφειλόμενα από την πολιτεία προς εμάς, παρά την υπόσχεση που μας είχε δώσει τον περασμένο Οκτώβριο.

Το τελευταίο διάστημα έχουν χυθεί πολύ μελάνι και "δάκρυα" για λίγους δημόσιους υπάλληλους, τους περισσότερους επίορκους ή υπόδικους για σοβαρά αδικήματα, που πιθανόν να χάσουν τη δουλειά τους. Ο ιδιωτικός τομέας δυστυχώς μετρά εκατοντάδες χιλιάδες απολυμένους τα τρία τελευταία χρόνια. Όμως με την προαναφερθείσα κατάσταση και με την εδώ και κάποιους μήνες επιβολή, -αυθαίρετα και εναντίον κάθε έννοιας ανταγωνισμού-, συμμετοχής 30% και 50% στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ  που νοσηλεύονται σε ιδιωτικές κλινικές, ακόμα και στο ποσό που αφορά την αποζημίωση εμφυτεύσιμων υλικών, είναι πολύ πιθανόν να μετρήσουμε μερικές ακόμα χιλιάδες απολυμένους και από τον χώρο της ιδιωτικής υγείας η οποία οδηγείται σε οικονομική ασφυξία με υπαιτιότητα της πολιτείας.

Κύριε Πρόεδρε,

Για όλους αυτούς τους λόγους σας παρακαλούμε να επέμβετε, ώστε να μην οδηγηθούν πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου σε κλείσιμο και να κινδυνεύσουν οι χιλιάδες εργαζόμενοι τόσο στις κλινικές, όσο και στα συναφή επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Αναμένοντας την βοήθειά σας

Μετά τιμής
Γρ. Σαραφιανος
Α. Καρταπανης

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις