Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responses

Παρουσίαση

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.

Σκοποί της Ένωσης είναι:

α) Η μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των επιστημονικών επιδιώξεων και των ηθικών, κοινωνικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών.

β) Η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με σκοπό την ανύψωση της παρεχομένης στάθμης νοσηλείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

γ) Η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας.

δ) Η ανύψωση και ενίσχυση της πνευματικής και κοινωνικής στάθμης των μελών των Ενώσεων, που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της οργάνωσης διαλέξεων, μορφωτικών ή άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων (ανακοινώσεις επιστημονικές, δημοσιεύσεις κ.λπ.).

ε) Η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών της χώρας στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, η επιδίωξη εξεύρεσης και εφαρμογής μεθόδων οικονομικότερης λειτουργίας αυτών με την με κάθε νόμιμο τρόπο μείωση των κάθε είδους δαπανών τους, η ενθάρρυνση της ίδρυσης και της συμμετοχής των μελών της σε προμηθευτικούς, παραγωγικούς, καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς, η ίδρυση και λειτουργία σχολών εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού κλινικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

στ) Η εκπροσώπηση των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Οργανώσεων (Ενώσεων) – μελών της για την υπογραφή, ύστερα από διαπραγμάτευση, πάσης φύσεως συλλογικών συμβάσεων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, νοσοκομειακής περίθαλψης, διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων και κάθε μορφής παροχής υπηρεσιών υγείας με κάθε ασφαλιστικό ταμείο και φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Οι Ιδιωτικές Κλινικές:

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης

Επενδύουμε διαρκώς σε νέο Ιατροτεχνολογικο εξοπλισμό για να προσφέρουμε νέες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές μεθόδους στην αντιμετώπιση των ασθενειών

Ισχυρή παρουσία και συμμετοχή στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας με 15.000 κλίνες νοσηλείας και απασχόληση 20.000 εργαζομένων

Κτίζουμε το αύριο, οραματιζόμενοι ένα σύγχρονο σύστημα υγείας, υψηλής αποδοτικότητας, άμεσης ανταπόκρισης, ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες


Τελευταία νέα

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.


Συμμετοχη ασφαλισμενων για την εκτελεση παρακλινικων εξετασεων στις κλινικες

Μαρούσι, 30/1/2013

Αρ. Πρωτ.:4909

ΘΕΜΑ: « Συμμετοχή ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων σε ιδιωτικούς πάροχους υγείας »

Σχετ.:1. ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054/18-11-2012)

2.Η υπ'αριθμ. 970 απόφαση της 81ης/24-12-2012 Συνεδρίασης του ΔΣ ΕΟΠΥΥ

3. Το με αρ.πρωτ. 49976/5-12-2012 Γενικό Έγγραφο ΕΟΠΥΥ

Στο άρθρο 8 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ προβλέπεται ότι« Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, ο Οργανισμός αποζημιώνει τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας με το ποσό που προβλέπεται κάθε φορά από το κρατικό τιμολόγιο, ή το ποσό που προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση και σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά σύμβαση, ή την ασφαλιστική αποζημίωση, ή το ποσό που προκύπτει από τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού, με ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων (άμεσα και έμμεσα) 15%.»

Ως προς τα ανωτέρω και σε εφαρμογή της υπ'αριθμ. 970 Απόφασης της 81ης/24-12- 2012 Συνεδρίασης του ΔΣ ΕΟΠΥΥ τροποποιείται το υπ' αριθμ. 49976/5-12-2012 Γενικό Έγγραφο ΕΟΠΥΥ, με το οποίο καθορίστηκε η ασφαλιστική αποζημίωση υψηλού κόστους εξετάσεων, ως προς τη συμμετοχή των ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση τους σε ιδιωτικούς συμβεβλημένους πάροχους υγείας.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή του 15% των άμεσα και έμμεσων ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων σε ιδιωτικούς συμβεβλημένους πάροχους υγείας θα υπολογίζεται με βάση το κρατικό τιμολόγιο και όχι την ασφαλιστική αποζημίωση, ενώ δεν θα πρέπει να απαιτείται καμία επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεση των εξετάσεων.

 

Συμμετοχή ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών

Μαρούσι, 30/1/2013

Αρ. Πρωτ.:4909

Γενική Δ/νση:Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας

Προς:

1.Όλους τους ιδιωτικούς συμβεβλημένους πάροχους υγείας

2.Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ

Σχετ.:1. ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054/18-11-2012)

2.Η υπ'αριθμ. 970 απόφαση της 81ης/24-12-2012 Συνεδρίασης του ΔΣ ΕΟΠΥΥ

3. Το με αρ.πρωτ. 49976/5-12-2012 Γενικό Έγγραφο ΕΟΠΥΥ

Στο άρθρο 8 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ προβλέπεται ότι« Για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων, ο Οργανισμός αποζημιώνει τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας με το ποσό που προβλέπεται κάθε φορά από το κρατικό τιμολόγιο, ή το ποσό που προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση και σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά σύμβαση, ή την ασφαλιστική αποζημίωση, ή το ποσό που προκύπτει από τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού, με ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων (άμεσα και έμμεσα) 15%.» Ως προς τα ανωτέρω και σε εφαρμογή της υπ'αριθμ. 970 Απόφασης της 81ης /24-12-2012 Συνεδρίασης του ΔΣ ΕΟΠΥΥ τροποποιείται το υπ' αριθμ. 49976/5-12-2012 Γενικό Έγγραφο ΕΟΠΥΥ, με το οποίο καθορίστηκε η ασφαλιστική αποζημίωση υψηλού κόστους εξετάσεων, ως προς τη συμμετοχή των ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση τους σε ιδιωτικούς συμβεβλημένους πάροχους υγείας.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή του 15% των άμεσα και έμμεσων ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων σε ιδιωτικούς συμβεβλημένους πάροχους υγείας θα υπολογίζεται με βάση το κρατικό τιμολόγιο και όχι την ασφαλιστική αποζημίωση, ενώ δεν θα πρέπει να απαιτείται καμία επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεση των εξετάσεων.

 

Παραταση προθεσμιας

30-1-2013

Παραταση στην προθεσμια υποβολης στοιχειων της ΠΟΛ 1077 δοθηκε εως τις 20-2-2013.

 

Προγράμματα ενισχύσεων - ΕΣΠΑ

29-1-2013

Η παρακατω επιστολη σταλθηκε σημερα προς το Υπουργειο Αναπτυξης:

Αξιότιμο

Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

ΘΕΜΑ : Προγράμματα ενισχύσεων-ΕΣΠΑ

Κύριε Γενικέ

Με έκπληξη διαπιστώσαμε την μη ένταξη του κωδικού οικονομικής δραστηριότητας των Ιδιωτικών Κλινικών στους επιλέξιμους κλάδους του Προγράμματος ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς της Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών.

Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα, η ένταξη επιχειρήσεων, όπως οι Ιδιωτικές Κλινικές, που επιθυμούν να επενδύσουν σε νέες ιατρικές μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, λογω της συνεχούς εξέλιξης της ιατρικής επιστήμης, στα πλαίσια της παροχής του αγαθού της υγείας, η επιχορήγηση τους για την ανανέωση του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού τους, η επιχορήγηση των δράσεων προβολής τους στα πλαίσια της ένταξης της χώρας στον χάρτη του ιατρικού τουρισμού καθώς και άλλοι τομείς επενδύσεων, που θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας σε ένα κλάδο που απασχολεί  25.000 εργαζόμενους, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει επιδίωξη του Υπουργείου σας.

Πιστεύοντας ότι θα κατανοήσετε την σκοπιμότητα της ενίσχυσης, με ειδικά έστω προγράμματα, του κλάδου των Ιδιωτικών Κλινικών παρακαλούμε όπως ορίσετε συνάντηση μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε τις υπάρχουσες δυνατότητες.

Με εκτίμηση

Για την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών

Γρηγόρης Σαραφιανος     Γιώργος Αλαφούζος

Πρόεδρος ΔΣ                   Γενικός Γραμματέας

 

Οριστικοποιηση ενος μηνα

28-1-2013

Εντολη για οριστικοποιηση ενος μονο μηνα εδωσε η Διοικηση του ΕΟΠΥΥ. Ετσι η ψαλιδα της ασυνεπειας μεγαλωνει, ο ΕΟΠΥΥ πληρωνει καθε διμηνο ενα μηνα, ο νομος για τις ληξιπροθεσμες υποχρεωσεις καταστρατηγειται και οι υποσχεσεις για πληρωμη εντος του Φεβρουαριου τεσσαρων ληξιπροθεσμων μηνων παρεμειναν φρουδες ελπιδες. Ως ποτε αυτη η καταστρατηγηση νομων, συμβασεων και μνημονιου ?

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ Α/32/2011)

Αρ. πρωτ.: Υ4ε/107136/24.1.2013

Αθήνα: 24/1/2013

Αρ. Πρωτ. Υ4ε/107136

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Εʼ

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ Α/32/2011)

Σχετ.: Το αρ. 43869/700/16-10-12 (ορθή επανάληψη) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών

Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τον ορισμό ιατρών ως επιστημονικά υπεύθυνων ιδιωτικών κλινικών, τμημάτων ή εργαστηρίων αυτών μετά την έκδοση του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ Α/32/2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 2 και 3 του νόμου 3919/2011 δεν επεκτείνεται σε εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας αλλά αφορά σε ελεύθερους επαγγελματίες, επομένως τα οριζόμενα σε αυτά δεν έχουν εφαρμογή σε ιατρούς που απασχολούνται ως επιστημονικά υπεύθυνοι σε ιδιωτικές κλινικές με εξαρτημένη σχέση εργασίας, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλο διορισμό σε θέση με προδιαγεγραμμένα καθήκοντα και δέσμευση από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την αρ. 487/94 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ο διευθυντής ιατρός της κλινικής, του τμήματος ή του εργαστηρίου αυτής που ορίζεται ως επιστημονικός υπεύθυνος και σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 247/91 είναι βασικά υπεύθυνος για τη διάγνωση και θεραπεία κατά τους κανόνες της επιστήμης των νοσηλευομένων ασθενών και για την κατανομή της εργασίας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υπάγεται στη δικαιοδοσία του, δεν επιτρέπεται να οριστεί και να είναι συγχρόνως επιστημονικός υπεύθυνος και σε άλλη κλινική, ή τμήμα ή εργαστήριο ιδιωτικής κλινικής. Από τον παραπάνω κανόνα εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία για τις ιδιωτικές κλινικές.

Β. Η επαγγελματική ελευθερία των ιατρών περιορίζεται με την υποχρέωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο της περιφέρειας της ιδιωτικής κλινικής όπου θα εργαστούν. Σύμφωνα με άρθρο 2.2γ του νόμου 3919/2011 έχει καταργηθεί «η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή» (γεωγραφικός περιορισμός).

Επίσης, με το άρθρο 4.16 του νόμου 4038/2012 καταργούνται όλοι οι περιορισμοί οι οποίοι προϋπήρχαν του νόμου 4038/2012 και αφορούσαν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων και αντιβαίνουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011, με αποτέλεσμα κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να επικαλεστεί την εν λόγω κατάργηση κατά τη διαδικασία πρόσβασης και άσκησης των επαγγελμάτων που απελευθερώνονται (σχετ. γνωμοδότηση ΝΣΚ αριθμ. 145/2012).

Ως εκ τούτου, σε συνέχεια των ανωτέρω διατάξεων έχει καταργηθεί η υποχρέωση εγγραφής των ιατρών στον ιατρικό σύλλογο της περιφέρειας της κλινικής όπου θα εργαστούν, η οποία αποτελεί γεωγραφικό περιορισμό (ΠΔ 247/91: άρθρο 14 παρ. 1γ, άρθρο 28 περ. γ, ΠΔ 235/00: άρθρο 5, παρ. 3).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

 

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ 2-2-2013

Στον ΕΠΕΝΔΥΤΗ που κυκλοφορει το ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Φεβρουαριου, σελιδες 20 και 21, δισελιδο ρεπορταζ για τις ληξιπροθεσμες οφειλες του ΕΟΠΥΥ προς τις Ιδιωτικες Κλινικες και για τα οικονομικα του Οργανισμου.

 

Τακτικη Ετησια Γενικη Συνελευση Συνδ. Ιδ.Κλινικων Βορ. Ελλαδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

Όλες τις Ιδιωτικές Κλινικές

Μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Βορείου Ελλάδος

Θεσσαλονίκη, 29/1/2013

Συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Βορείου Ελλάδος στη τελευταία του συνεδρίαση του αποφάσισε την πραγματοποίηση τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο THE MET HOTEL του ομίλου Χανδρή, 26ης Οκτωβρίου 48 στη Θεσσαλονίκη, την προσεχή Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013, στις 11.00 το πρωί με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου για το 2012.

2.Απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης του ΔΣ το 2012

3.Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων για το 2013 – Έγκριση αυτού

4.Ενημέρωση των μελών για τρέχοντα θέματα.Συζήτηση, προτάσεις, αποφάσεις για πλάνο διεκδικήσεων και δράσης το 2013.

5.Ενημέρωση για την τροποποίηση του καταστατικού

6.Ανάθεσης πραγματοποίησης μελέτης βιωσιμότητας των κλινικών

7.Ενημέρωση για την πληρωμή του χρέους των ετών 2007-2012

8.Ενημέρωση για τις πληρωμές του ΕΟΠΥΥ, την υπογραφή συμβάσεων, τον νέο Κανονισμό Παροχών, τις ελεγκτικές εταιρίες

Θα ακολουθησει Κοπή Βασιλόπιττας

Η βιωσιμότητα ΟΛΩΝ των κλινικών, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αποτελεί προτεραιότητα μας.

 

Απαντηση σε δημοσιευμα

29-1-2013

η ακολουθη επιστολη σταλθηκε σημερα ως απαντηση σε δημοσιευμα

Προς

Την εφημερίδα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ενταυθα Αθηνα,29/1/2013

email: paron@paron.gr

Κύριοι

Στο φύλλο της έγκριτης εφημερίδος σας την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 δημοσιεύτηκε άρθρο, χωρίς υπογραφή συντάκτη, με τίτλο «Πάρτι έκαναν τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τα διαγνωστικά κέντρα με τον τριπλασιασμό των τιμών από τον ΕΟΠΥΥ».

Για την αποκατάσταση της αλήθειας οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

1. ο τρόπος χρέωσης με ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια) είναι τρόπος που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου και εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από 1-1-2012. Οι τιμές των ΚΕΝ που ίσχυαν τον Ιανουάριο του 2012 μειώθηκαν από 1-3-2012 κατά 40% μεσοσταθμικα και υπολογίζοντας ότι η σύμβαση των ιδιωτικών κλινικών με τον ΕΟΠΥΥ προέβλεπε από 1-1-2012 αποζημίωση ΚΕΝ+20% ενώ από 1-3-2012 τα νέα μειωμένα ΚΕΝ-10%, η συνολική μείωση της αποζημίωσης με ΚΕΝ μειώθηκε τουλάχιστον κατά 60%.

2. Πολλές τιμές ΚΕΝ, ιδιαίτερα των επεμβάσεων που απαιτούν υλικά, δεν καλύπτουν ούτε το κόστος αγοράς αυτών, με συνέπεια την επιβάρυνση των ασθενών.

3. Το κόστος της νοσοκομειακής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ σημείωσε μείωση μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2012 κατά 50% και σήμερα ανέρχεται μόνο στα 210 εκατ. ευρώ ετησίως για τις 170 Ιδιωτικές Κλινικές που συνεργάζονται με τον Οργανισμό.

4. Με την εφαρμογή του τρόπου αυτού χρέωσης και αποζημίωσης, το κόστος αγοράς υλικών και αναλωσίμων επιβαρύνουν αποκλειστικά τις κλινικές, ενώ μέχρι 31-12-2011 επιβάρυναν τα ασφαλιστικά ταμεία ανεβάζοντας το συνολικό κόστος της νοσοκομειακής περίθαλψης.

5. Πάρτι δεν κάνουν οι κλινικές που παραμένουν απλήρωτες από τον περασμένο Ιούνιο 2012, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν ανεξόφλητα νοσήλια των ετών 2007-2011 ύψους 600 εκατ. ευρώ που με ευθύνη των Διοικήσεων των ασφαλιστικών ταμείων δεν προχώρησαν σε εκκαθάριση και εξόφληση αυτών, παρά τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Συνέπεια της στάσης πληρωμών των ασφαλιστικών ταμείων ήταν η αναστολή λειτουργίας 5 κλινικών μέσα στο 2012, ενώ αρκετές δεκάδες βρίσκονται στο παρά ένα της διακοπής λειτουργίας τους.

Οι Ιδιωτικές Κλινικές με 15.028 κλίνες νοσηλείας αποτελούν ένα από τους δυο πυλώνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρέχουν ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας σε όλους τους Έλληνες, σε κάθε πόλη της χώρας, απασχολούν 25.000 εργαζόμενους και χρηματοδοτούν το σύστημα υγείας λογω της συνεχιζόμενης ασυνέπειας του ΕΟΠΥΥ, με σεβασμό στον ασθενή, προσφέροντας το υπέρτατο αγαθό της υγείας.

Συνεπώς, κανένα πάρτι δεν γίνεται, αντίθετα προσπαθούν να επιβιώσουν στις δύσκολες συνθήκες που διέρχεται η χώρα.

Παρακαλούμε για την αποκατάσταση της αλήθειας

Για την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικων

Γρηγόρης Σαραφιανος

Πρόεδρος ΔΣ

 

Φορολογικο στοιχειο σε συμμετοχη ασθενων

29-1-2013

Η ακολουθη επιστολη εσταλη στη διευθυνση ΦΠΑ του Υπουργειου Οικονομικων:

ΘΕΜΑ : Φορολογικό στοιχείο σε συμμετοχή ασθενών

Από 18-11-2012, με την δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ, καθιερώθηκε η συμμετοχή των ασφαλισμένων ασθενών σε ποσοστά επί του συνολικού ποσού των νοσηλίων κατά την νοσηλεία τους σε Ιδιωτικές Κλινικές.

Όμως, λογω της οικονομικής συγκυρίας, αρκετοί ασθενείς δηλώνουν αδυναμία καταβολής της συμμετοχής αυτής και οι κλινικές δεν εισπράττουν τα σχετικά ποσά.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να ενημερώσουμε το σύνολο των Ιδιωτικών Κλινικών που εκπροσωπούμε, ως το δευτεροβάθμιο σωματείο – ομοσπονδία του κλάδου.

Σε αναμονή της απάντησης σας.

Με εκτίμηση

Για την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών

Γρηγόρης Σαραφιανος      Γιώργος Αλαφούζος

Πρόεδρος ΔΣ                    Γενικός Γραμματέας

 

Παρακρατηση φορου σε μισθους

26-1-2013

Δημοσιευτηκε η ΠΟΛ 1010/2013 συμφωνα με την οποια παρεχονται διευκρινησεις στους εκκαθαριστες μισθοδοσιες για την παρακρατηση φορου και ειδικης εισφορας αλληλεγγυης στα εισοδηματα απο μισθους, ημερομισθια και λοιπες παροχες που θα καταβληθουν σε δικαιουχους απο 1-1-2013 και μετα με βαση τη νεα φορολογικη κλιμακα μισθωτων.

 

Συναντησεις με την πολιτικη ηγεσια

24-1-2013

Συσκεψη πραγματοποιηθηκε σημερα Πεμπτη 24-1-2013 στο Υπουργειο Οικονομικων με την συμμετοχη των Υπουργων Οικονομικων κκ Στουρναρα και Σταικουρα, της Διευθυντριας του Γενικου Λογιστηριου του Κρατους, του Προεδρου της ΠΕΙΚ και επιχειρηματιων ομιλων εισηγμενων στο ΧΑΑ.

Κατα την διαρκεια της συσκεψης συζητηθηκε το θεμα της εξωφλησης των ληξιπροθεσμων οφειλων, της χρηματοδοτησης του ΕΟΠΥΥ, του συμψηφισμου φορολογικων υποχρεωσεων και της επιβαρυνσης με τις κρατησεις υπερ τριτων.

Οι Υπουργοι δηλωσαν κατηγορηματικα οτι για την εξωφληση του ληξιπροθεσμου χρεους θα πρεπει να υπαρξει ελεγχος των λογαριασμων ενω για τα χρεη του ΕΟΠΥΥ του 2012 θα εξωφληθουν μεσω του κουρεματος που μας επιβαλλουν καθως δεν υπαρχει δυνατοτητα χρηματοδοτησης του. Ακομη δηλωθηκε οτι πρωτα πρεπει να εξωφληθουν τα παλια χρεη και μετα αυτα του 2012.

Ακολουθησε συναντηση με τον Υπουργο κο Σαλμα σχετικα με την επικειμενη εκδοση της ΚΥΑ.

Με ολους τους Υπουργους υπηρξε διαφωνια σχετικα με εαν το ποσοστο κουρεματος αφορα μονο τα οφειλομενα η συνολικα επι των υποβληθεντων παραστατικων (δηλαδη και τις προκαταβολες).

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις