Αναζήτηση Κλινικών

Αναζήτηση για:
Πόλη
Επιλογή Τμήματος

Εξωτερικά Ιατρεία

Πόλη
Επιλογή Τμήματος
Ημέρα εφημερίας

Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένουςUEHP News OCTOBER 2013


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Fourth Review – April 2014


EUPOPEAN ECONOMY
The Second Economic Adjustment Programme for Greece- Second Review – May 2013


Health Professional Mobility in a Changing Europe
New dynamics, mobile individuals and diverse responses

Παρουσίαση

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.

Σκοποί της Ένωσης είναι:

α) Η μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των επιστημονικών επιδιώξεων και των ηθικών, κοινωνικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών.

β) Η συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με σκοπό την ανύψωση της παρεχομένης στάθμης νοσηλείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

γ) Η καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας.

δ) Η ανύψωση και ενίσχυση της πνευματικής και κοινωνικής στάθμης των μελών των Ενώσεων, που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της οργάνωσης διαλέξεων, μορφωτικών ή άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων (ανακοινώσεις επιστημονικές, δημοσιεύσεις κ.λπ.).

ε) Η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των ιδιωτικών κλινικών της χώρας στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, η επιδίωξη εξεύρεσης και εφαρμογής μεθόδων οικονομικότερης λειτουργίας αυτών με την με κάθε νόμιμο τρόπο μείωση των κάθε είδους δαπανών τους, η ενθάρρυνση της ίδρυσης και της συμμετοχής των μελών της σε προμηθευτικούς, παραγωγικούς, καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς, η ίδρυση και λειτουργία σχολών εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού κλινικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

στ) Η εκπροσώπηση των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Οργανώσεων (Ενώσεων) – μελών της για την υπογραφή, ύστερα από διαπραγμάτευση, πάσης φύσεως συλλογικών συμβάσεων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, νοσοκομειακής περίθαλψης, διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων και κάθε μορφής παροχής υπηρεσιών υγείας με κάθε ασφαλιστικό ταμείο και φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Οι Ιδιωτικές Κλινικές:

Προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης

Επενδύουμε διαρκώς σε νέο Ιατροτεχνολογικο εξοπλισμό για να προσφέρουμε νέες Διαγνωστικές και Θεραπευτικές μεθόδους στην αντιμετώπιση των ασθενειών

Ισχυρή παρουσία και συμμετοχή στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας με 15.000 κλίνες νοσηλείας και απασχόληση 20.000 εργαζομένων

Κτίζουμε το αύριο, οραματιζόμενοι ένα σύγχρονο σύστημα υγείας, υψηλής αποδοτικότητας, άμεσης ανταπόκρισης, ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες


Τελευταία νέα

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών είναι το δευτεροβάθμιο σωματείο-Ομοσπονδία που εκπροσωπεί την συντριπτική πλειοψηφία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν στην χώρα.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ βασει της ΠΟΛ 1077

19-6-2012

H προθεσμια υποβολης των καταστασεων που προβλεπει η ανωτερω ΠΟΛ ληγει στις 20 Σεπτεμβριου 2012 και οχι στις 20 Ιουνιου 2012

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

16-6-2012
Θέμα: «Σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων του Παραρτήματος 1α Υπουργικής απόφασης ΔΥΓ 3(α) οικ. 34092 (ΦΕΚ 1003/ Β/2012) σε ασθενείς ιδιωτικών κλινικών και Κρατικών Νοσοκομείων»
Σχετικά: 1. Έγγραφό μας 26362/01-06-2012 με τίτλο: «Σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς ιδιωτικών κλινικών και Κρατικών Νοσοκομείων»
2.Υπουργική απόφαση ΔΥΓ 3(α) οικ. 34092 (ΦΕΚ 1003/ Β/2012)
3.Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου 16217/09-04-2012.
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό (1) έγγραφο ο ΕΟΠΥΥ κλήθηκε από το Υπουργείο
Υγείας να αναλάβει τη χορήγηση ενός περιορισμένου αριθμού φαρμάκων αντί των
Νοσοκομείων. Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία 28 Μαΐου 2012, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται είναι η εξής:
1.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των φαρμάκων θα είναι τα ακόλουθα:
1)Ηλεκτρονική συνταγή ή Χειρόγραφη από συνταγολόγιο ΕΟΠΥΥ με την ένδειξη «Στερούμεθα» για τους νοσηλευόμενους στα Κρατικά Νοσοκομεία (δεν απαιτείται στερούμεθα για τους νοσηλευόμενους των ιδιωτικών κλινικών)
2)Θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας ασθενούς
3) Νοσοκομειακή γνωμάτευση ή ειδικό έντυπο διάθεσης (εφόσον απαιτείται)
4)Έγκριση επιτροπής (όπου αυτή απαιτείται)
5)Βεβαίωση του Διευθυντή της αντίστοιχης κλινικής (π.χ. παθολογικής, ογκολογικής κλπ) στην οποία θα διευκρινίζεται η ύπαρξη ή μη Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου (ΚΕΝ) και η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) (επισυνάπτεται υπόδειγμα, εννοείται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άλλου τύπου γνωμάτευση).
6) Σε περίπτωση μη προσέλευσης του ίδιου του ασθενούς στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση σχετικ εξουσιοδότησης, είτε αφορά Κρατικά Νοσοκομεία, είτε Ιδιωτικές Κλινικές
4.Η εξυπηρέτηση των περιπτώσεων αυτών θα γίνεται στα πλαίσια της Απογευματινής
Λειτουργίας των Φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόθεμα
του ιδιοσκευάσματος, ο υπεύθυνος φαρμακοποιός θα προβαίνει σε παραγγελία αυτού.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που προτείνεται η χορήγηση σκευάσματος εκτός
εγκεκριμένων ενδείξεων είναι απαραίτητη η γνωμοδότηση του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω σχετικό (3) έγγραφό μας.
Επισημαίνεται ότι συνταγές με φάρμακα υψηλού κόστους που αφορούν σε νοσηλευόμενους ασθενείς ιδιωτικών κλινικών θα εκτελούνται από το Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στην περιοχή του Ρέντη (Πειραιώς 167) για την Αθήνα και την επαρχία και από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη για το νομό Θεσσαλονίκης. Όταν κατατίθενται νοσήλια στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσκομίζουν το βιβλιάριό τους στο οποίο ο ελεγκτής ιατρός θα ελέγχει τη μη χρέωση των φαρμάκων που ήδη χορηγήθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ.
Συνημμένα φύλλα: 12
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
 

ΕΟΠΥΥ υποβολη λογαριασμων

11-6-2012

Σας υπενθυμιζουμε οτι πρεπει ΑΜΕΣΑ να στειλετε τους λογαριασμους νοσηλιων μηνος Μαιου 2012 στις τοπικες ΥΠΑΔ.

 

Αποσπασματα ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ Υπουργου Υγειας κου Κιττα 6-6-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

..........................................

άλλοι συνάδελφοι, λέω συναδέλφους γιατί είμαι στο χώρο, πολλοί άλλοι κλάδοι οι οποίοι έχουν και αυτοί τις ανάγκες και για τους οποίους έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις.
Για όλους αυτούς και για την κάλυψη των αναγκών του μηνός Μαρτίου αλλά και του μηνός Απριλίου γιατί μερικοί έχουν πληρωθεί τον Μάρτιο και μένει ο Απρίλιος, που είναι λογιστικοποιημένα ή θα λογιστικοποιηθούν τα χρέη, υπάρχουνε χρήματα, έχουν έλθει οι εισφορές ή έρχονται, εισρέουν τώρα προοδευτικά στα ταμεία, για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες.
Και αναφέρομαι για τις ανάγκες των ιδιωτικών κλινικών

Συνδεθείτε για περισσότερα...

 

Εξωδικο προς το ΤΣΑΥ

Εξωδικο προς το ΤΣΑΥ με το οποιο οι κλινικες της Πανελληνιας Ενωσης δηλωνουν οτι ΔΕΝ αποδεχονται εργασιακη σχεση εξηρτημενης εργασιας με τους Επιστημονικα Υπευθυνους των τμηματων τους και επιφυλασσονται για την καταθεση σχετικης αγωγης επιδοθηκε στο ΤΣΑΥ και στα Υπουργεια Εργασιας και Υγειας.

Προτεινουμε η καθε κλινικη να αποστειλει ΑΜΕΣΑ Εξωδικη προσκληση - δηλωση συμφωνα με το υποδειγμα που σας απεσταλη με email.

Συμφωνα με πληροφοριες, μεχρι στιγμης, περιπου 15 κλινικες εχουν ηδη αποστειλει η θα αποστειλουν αμεσα την εβδομαδα αυτη.

 

ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ καταγγελιας ΣΣΕ

Σας ενημερωνουμε οτι το τριμηνο της μετενεργειας εληξε για τις κλινικες ολης της χωρας, που ανηκουν στην Πανελληνια Ενωση, στις 1 Ιουνιου, εκτος απο τις κλινικες της Ενωσης Συγχρονων Κλινικων Αθηνων που η μετενεργεια ληγει στις 6 Ιουνιου 2012.

Για τις κλινικες που ανηκουν στον ΣΕΚ θα πρεπει να

Συνδεθείτε για περισσότερα...

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

19-6-2012

Σας ενημερωνουμε οτι θα πρεπει αμεσα, εντος

Συνδεθείτε για περισσότερα...

 

ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΛΟΒΕΡΔΟΥ σε εκπομπη του ALPHA

14-6-2012

http://www.alphatv.gr/Microsites/Autopsia/Shows/13-06-2012/Αυτοψια-13-06-12.aspx στο 70.00 λεπτο

 

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Η Προεδρος του Οικου Ναυτου κα Διπλα, μετα την επιδοση της Εξωδικης Προσκλησης-Διαμαρτυριας, επικοινωνησε τηλεφωνικα μαζι μας για να δηλωσει οτι το ταμειο ειναι μηδεν και μας συνεστησε να στραφουμε δικαστικα κατα του ασφαλιστικου της ταμειου. ΕΥΓΕ. Τοσους μηνες μας εταζε καθε εβδομαδα πληρωμη και ζητουσε να μην στραφουμε δικαστικα  σε βαρος της. Τωρα....

Μετα απο αυτη την εξελιξη πραγματοποιηθηκε συναντηση του Προεδρειου της ΠΕΙΚ μα τον Προεδρο του ΝΑΤ την Τριτη 12 Ιουνιου κατα την οποια επενελαβε την αδυναμια του ΝΑΤ να χρηματοδοτησει τον Οικο Ναυτου για την εξωφληση των οφειλομενων νοσηλιων.

Συνεπως ο μονος τροπος εισπραξης ειναι ο δικαστικος.....

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΑΡΧΩΝ

http://www.skai.gr/player/TV/?MMID=229169 στο 38.00 λεπτο

Στην Πρωτη Γραμμη των Λυριτζη-Οικονομου στην τηλεοραση του ΣΚΑΙ στις 6 Ιουνιου 2012.

Τα σχολια δικα σας.

Εμεις δεν θα ασχοληθουμε με ψευδη και φαντασιωσεις, που ''παιζουν'' προεκλογικα, ουτε θα απαντησουμε με παρομοια κοσμητικα επιθετα.

 

Δελτιο Τυπου της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για τον ΕΟΠΥΥ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, αποτελούμενο από τους βουλευτές κυρίους Γεράσιμο Γιακουμάτο και Νίκο Νικολόπουλο, τον πρώην υφυπουργό Υγείας κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλο και τους κυρίους Μανώλη Αγγελάκα, Τάκη Κοντό, Παναγιώτη Δουφεξή, Αντώνη Μπιρμπιλή, επισκέφθηκε τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του. Μετά την επίσκεψη, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Εκρηκτική και επικίνδυνη είναι η κατάσταση στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας. Η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ θέτει σε κίνδυνο ακόμα και την ανθρώπινη ζωή, αλλά πάνω απ’ όλα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια εκατομμυρίων ασφαλισμένων.
Ο νεοσύστατος οργανισμός αδυνατεί να ανταποκριθεί στις στοιχειώδης υποχρεώσεις του.
Μόνο για το 2011, έχει συσσωρεύσει χρέη 3,6 δισ. € (1,7 δισ. € στον ιδιωτικό τομέα και 1,9 δισ. € στο ΕΣΥ).
Η πρόβλεψη που υπάρχει για το 2012 είναι ότι οι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ (προϋπολογισμός και χρέη) θα φτάσουν περίπου τα 8 δισ. €. Με την κρατική επιχορήγηση να καθυστερεί κατά 500 εκατ. €, ο προϋπολογισμός του για το 2012, ύψους  5 δισ. ευρώ δεν πρόκειται να καλυφθεί.
Τα χρέη στον ιδιωτικό τομέα έχουν οδηγήσει σε στάση πληρωμών, εδώ και πολλούς μήνες, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία.

Συνδεθείτε για περισσότερα...

 

ΕΞΩΔΙΚΑ προς ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ και ΤΕΑΥΤΕΚΩ

Την προσεχη ΤΡΙΤΗ 5 Ιουνιου θα επιδοθουν στον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ και ΤΕΑΥΤΕΚΩ, με κοινοποιηση προς τον ΕΟΠΥΥ και τον Υπουργο Υγειας, ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ για την σταση πληρωμων των 2 αυτων ταμειων. Ολοκληρα τα κειμενα των ΕΞΩΔΙΚΩΝ θα σταλουν στους συναδελφους με email.

Προτεινουμε η καθε κλινικη να αποστειλει Εξωδικο Διαμαρτυρια με την οποια θα καλει το καθε ταμειο να την εξωφλησει αμεσα το συγκεκριμενο ποσο που της οφειλει.

Εαν δεν υπαρξει ανταποκριση τοτε θα πρεπει να προχωρησει σε εκδοση Διαταγης Πληρωμης.

 

ΣύνδεσηΧρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Δημοσιεύσεις